Page 13 - กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน 3
P. 13

ผลกระทบที่เป็นปัญหาจากการเล่นเกมของเยาวชน    5


        ระดับบุคคล
                        ด้านสุขภาพ

                 ทำให้เสียสายตา ปวดหลัง รับประทานอาหาร
                  ไม่ตรงเวลาจนอาจทำให้เป็นโรคกระเพาะ
                 พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง

                ด้านพฤติกรรม

       เด็กที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์มักมีแนวโน้มก้าวร้าวมากขึ้น
          โดยสิ่งที่พ่อแม่พบว่าเป็นปัญหามากที่สุด คือ
        เรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การไม่รักษาคำพูด
       ความก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง โต้เถียง ตะคอกพ่อแม่ โกหก ขโมยเงิน
       คบเพื่อนแปลกหน้าที่รู้จักจากเกม หรือหนีออกจากบ้าน


                       ด้านการเรียน
              ทำให้ผลการเรียนแย่ลง จากการศึกษาพบว่าเด็กติดเกมมัก
               ชอบเล่นเกมจนเริ่มไม่สนใจการเรียน ไม่อ่านหนังสือ ไม่
               ทำการบ้าน นอนหลับในห้องเรียน ซึ่งเป็นผลจากการ
              อดหลับอดนอนนั่งเล่นเกมทั้งคืน บางรายมีอาการเหม่อลอย

               ในห้องเรียน มัวแต่พะวงถึงแต่เรื่องเกม จนถึงขั้นหนีเรียน
                       เพื่อไปเล่นเกม


              ด้านอารมณ์

       พบว่าเด็กติดเกมมักมีอารมณ์ไม่คงที่ ถ้ามีใครมา
       ขัดใจอาจมีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวง่าย และเด็ก
        ที่เล่นเกมประเภทต่อสู้จะมีทัศนคติว่าการฆ่า
          ศัตรู เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
 Smart Gamer Package                 Smart Gamer Package
 ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน 7
 กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน        กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18