Page 15 - กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน 3
P. 15

การพัฒนา      ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชน


      ชอบเล่นเกม
            “ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม”
      (Center of Game Addict Prevention) โดยสถาบัน
      สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

      กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547 มี
      วัตถุประสงค์ในการให้บริการเพื่อการบำบัดและป้องกัน

      แก้ไขปัญหาเด็กติดเกม รวมทั้งพัฒนาวิชาการเพื่อเผยแพร่
      สู่สาธารณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้นำแนวคิดในการ
                     1
      ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนชอบเล่นเกมที่ให้พ่อแม่ผู้

      ปกครอง และลูกมีความเข้าใจพื้นฐานบางประการ รู้วิธี
      จัดการตนเอง รู้วิธีสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และมี

      ประสบการณ์ตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
                              1
      ร่วมกับนำจุดแข็งของกระบวนการกลุ่ม และกิจกรรมเชิง
      การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive –

      Behavior Therapy) มาใช้ เพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ
      และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้วย 4 โปรแกรมทางเลือก


 Smart Gamer Package                 Smart Gamer Package
 ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน 9
 กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน        กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20