Page 3 - กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน 3
P. 3

คำนำ

            จากสถานการณ์ปัญหาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชน ที่มีแนวโน้ม
      ทวีความรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงมอบ
      หมายให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
      เด็กติดเกม เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการ และมีทางออกในการแก้ไข
      ปัญหาได้มากขึ้น
            อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเกิดประสิทธิผล
      ได้ ด้วยการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชน
      ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกรมสุขภาพจิต ในปีพ.ศ. 2556 ที่สนับสนุนการจัดตั้ง
      ศูนย์ให้การปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) ครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อให้
      ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการ รวมถึงการให้บริการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาวัยรุ่น
      ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงรุก (Outreach) ในโรงเรียนและชุมชน
            เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่มีแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับวัยรุ่น สถาบัน
      สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้พัฒนาชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
      เยาวชนชอบเล่นเกมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชนขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
      คู่มือ 3 เล่ม :
            ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง
            ❷ กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว
            ❸ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน
           สำหรับคู่มือ “ ❸ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน ” นี้
      จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นใน
      ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีแนวทางในการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับเยาวชนชอบเล่น
      เกม โดยสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละชุมชน
            สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เกิด
      ประโยชน์สำหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และ
      สังคม และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
                    (นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)
               ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
                      สิงหาคม 2556
   1   2   3   4   5   6   7   8