ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ smartteen.net ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
38%
มาก
 
23%
ปานกลาง
 
11%
น้อย
 
16%
น้อยที่สุด
 
10%